🎁🎁🎁ආදරනීයන්ට වෙනස්ම විදියට තෑගි දෙන්න වගේම….
නිවස අලංකාරනයට ගැලපෙනම දේ අපෙන්….👌👌👌👌
Size – 8 inch * 12 inch
12 inch * 16 inch
දිවයින පුරා නොමිලේ බෙදාහැරීම…..
වැඩි විස්තර සදහා page එකට පණිවිඩයක් යොමු කරන්න …

Source