උසස්ම තත්වයෙන් Silk Cotton Bed Sheets , අඩුම මිලට…
Design 20k ඇත.
Inbox මගින් සියලු design ලබාගන්න.

– වෙළදපලේ මිලට වඩා අඩුවෙන් අපෙන් ඔබට
– ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න
– භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න
– ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඔබේ නම / ලිපිනය /දුරකථන අංකය අප වෙත inbox එවන්න.

– Bed Sheet – 01 (බෙඩ් ෂීට් – 01)
– Pillow Cases – 02 (කොට්ට උර – 02)
– Price – Rs. 2000/-
– Delivery Chg – 200/=
– භාණ්ඩය ලබා ගත් පසු මුදල් ගෙවන්න.
– ඔබේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය Inbox කරන්න.
– තොග සීමිතයි ඔබගේ ඇනවුම අදම ලබා දෙන්න.

විමසීම් – 0713749461 WatsApp


Source