සරළව facebook group ඇඩ් පළකරගන්නා ආකාරය

දැන් ඔබට පහසුවෙන් අපගේ වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමෙන් තොරව තෝරාගත් facebook group කිහිපයක ඔබ පළකරන දැන්වීම් ස්වක්‍රීයව අප අඩවියේ නොමිලේ පළකරවා ගැනීමට හැකි‍යි. කෙසේ නමුත් facebook group තුළ පළකරන සියලු දැන්වීම් අපට පළකිරීමේ හැකියාවක් නොමැති නිසා අපගේ නිල facebook group එකට ඔබ එකතු වී ඔබේ දැන්වීම පළකිරීම අපට මෙන්ම ඔබටත් පහසුවකි. ඔබට facebook group…